Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van de GooiseNetwerkBorrel

1. Definities
In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen en bepalingen gebruikt: Gebruiker: degene die deze voorwaarden hanteert, zijnde Commesso B.V. ten deze handelend onder de naam en hierna te noemen Gooise Netwerkborrel. Wederpartij: degene die met de gebruiker contracteert c.q. beoogt te contracteren. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Gooise Netwerkborrel en de wederpartij waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn. Offerte: elk mondeling of schriftelijk aanbod van Gooise Netwerkborrel om een overeenkomst met wederpartij aan te gaan.
Zaken: alle door Gooise Netwerkborrel aangeboden producten en diensten.

2. Toepasselijkheid
Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn de onderhavige voorwaarden van toepassing op alle activiteiten, prijsopgaven, offertes, afspraken en overeenkomsten van de Gooise Netwerkborrel. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden binden Gooise Netwerkborrel pas wanneer dat schriftelijk is overeengekomen. Deze algemene voorwaarden treden in plaats van en sluiten alle voorwaarden uit, welke door de wederpartij zijn of worden gesteld.

3. Overeenkomst
Een overeenkomst tussen Gooise Netwerkborrel en de wederpartij wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het tijdstip van ontvangst door Gooise Netwerkborrel van een door wederpartij voor akkoord getekende offerte, prijsopgave, of overeenkomst welke een geldigheidsduur bevat die op het tijdstip van ontvangst voor Gooise Netwerkborrel niet is overschreden, dan wel op het tijdstip waarop een overeenkomst zowel door Gooise Netwerkborrel als door wederpartij is getekend. Alle overige overeenkomsten en later gemaakte aanvullende afspraken zijn voor Gooise Netwerkborrel pas bindend wanneer deze door haar schriftelijk worden bevestigd en wederpartij daartegen niet binnen 8 dagen schriftelijk bezwaar maakt.

4. Toepasselijk recht en forumkeuze
Op de overeenkomsten van Gooise Netwerkborrel is Nederlands recht van toepassing. Bij geschillen is de rechtbank in Almere of Amsterdam bevoegd daarvan kennis te nemen.

5. Contributie
Wederpartij die member of sponsor wordt zal voor het lidmaatschap of partnerschap van het netwerk Gooise Netwerkborrel jaarlijks contributie betalen. De contributie kan per 1 januari van elk jaar verhoogd worden met
minimaal het CPI; alle huishoudens (2000=100), en indien Gooise Netwerkborrel dit tussentijds noodzakelijk acht.

6. Betaling
Indien de wederpartij, member of sponsor (verder wederpartij) niet, niet tijdig, niet deugdelijk, of slechts gedeeltelijk aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, is de wederpartij steeds onmiddellijk in verzuim, zonder dat daartoe enige nadere ingebrekestelling is vereist en zijn de verschuldigde bedragen terstond opeisbaar. In dat geval is de wederpartij aan Gooise Netwerkborrel de wettelijke handelsrente verschuldigd, alsmede alle kosten die Gooise Netwerkborrel moet maken om haar vordering te incasseren, waarbij de buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van €150,00, onverminderd het recht van Gooise Netwerkborrel om de volledige schade te vorderen. Bij betalingsachterstand, uitblijven van betaling, ingebrekestelling of wanneer de vordering uit handen is gegeven aan het incassobureau, is Gooise Netwerkborrel gerechtigd verdere deelname door de wederpartij aan activiteiten te ontzeggen en wederpartij als member of sponsor te royeren.

7. Overmacht
Gooise Netwerkborrel heeft het recht de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, als zij door omstandigheden die bij het sluiten van de overeenkomst niet te verwachten waren en die buiten haar invloedssfeer liggen of verhinderd is haar verplichting na te komen.

8. Aansprakelijkheid
Gooise Netwerkborrel is slechts aansprakelijk voor schade die wederpartij lijdt die niet rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van een aan Gooise Netwerkborrel toe te rekenen tekortkoming. Voor vergoeding komt echter allereerst in aanmerking die schade waartegen Gooise Netwerkborrel verzekerd is en zulks met een maximum van een jaar contributie. Niet
voor vergoeding in aanmerking komt gederfde winst, stagnatieschade, gevolgschade en schade veroorzaakt bij of tijdens een Gooise netwerk bijeenkomst of door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen.

9. Opzegging
Overeenkomsten kunnen door beide partijen schriftelijk worden opgezegd tegen het einde van de contractperiode met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden, wat betekent dat voor een lidmaatschap voor members, sponsoren en partners 2 maanden voor het einde van de
schriftelijk overeengekomen eind datum opgezegd dient te worden. Bij gebreke van (tijdige) opzegging wordt de overeenkomst stilzwijgend verlengd. Telkens voor de duur van een jaar.

10. Ontbinding
10.1
Voor alle overeenkomsten zowel mondeling als schriftelijk is van toepassing dat genoemde datum in de betreffende overeenkomst telkens (stilzwijgend) met 1 jaar wordt verlengd, behoudens schriftelijke opzegging met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden voor afloop van de overeengekomen einddatum.

10.2
In geval van niet, niet tijdige of niet behoorlijke voldoen aan verplichtingen, welke voor wederpartij uit een met Gooise Netwerkborrel gesloten overeenkomst voortvloeien, is de wederpartij van rechtswege in gebreke, zonder dat daartoe een ingebrekestelling zal zijn vereist. Gooise Netwerkborrel is dan gerechtigd de tussen partijen bestaande overeenkomst
buitengerechtelijk te ontbinden, dan wel de uitvoering daarvan op te schorten alsmede van de wederpartij onmiddellijke betaling te eisen voor de reeds verrichte werkzaamheden en vergoeding van schade en kosten met een minimum van het in de overeenkomst overeengekomen bedrag. Tevens mag Gooise Netwerkborrel desbetreffende partij om die reden direct de toegang tot de netwerk bijeenkomsten ontzeggen en/of te royeren als member.

11. Onvoorzien

In gevallen waarin de algemene voorwaarden of de huisregels van de GNB niet voorzien of indien er een verschil van mening is over de uitleg of toepassing van een artikel beslist de directie van de GNB.