Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van de GooiseNetwerkBorrel

1. Definities
In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen en bepalingen gebruikt: Gebruiker: degene die deze voorwaarden hanteert, zijnde Commesso B.V. ten deze handelend onder de naam en hierna te noemen Gooise Netwerkborrel. Wederpartij: degene die met de gebruiker contracteert c.q. beoogt te contracteren. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Gooise Netwerkborrel en de wederpartij waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn. Offerte: elk mondeling of schriftelijk aanbod van Gooise Netwerkborrel om een overeenkomst met wederpartij aan te gaan.
Zaken: alle door Gooise Netwerkborrel aangeboden producten en diensten.

2. Toepasselijkheid
Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn de onderhavige voorwaarden van toepassing op alle activiteiten, prijsopgaven, offertes, afspraken en overeenkomsten van de Gooise Netwerkborrel. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden binden Gooise Netwerkborrel pas wanneer dat schriftelijk is overeengekomen. Deze algemene voorwaarden treden in plaats van en sluiten alle voorwaarden uit, welke door de wederpartij zijn of worden gesteld.

3. Overeenkomst
Een overeenkomst tussen Gooise Netwerkborrel en de wederpartij wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het tijdstip van ontvangst door Gooise Netwerkborrel van een door wederpartij voor akkoord getekende offerte, prijsopgave, of overeenkomst welke een geldigheidsduur bevat die op het tijdstip van ontvangst voor Gooise Netwerkborrel niet is overschreden, dan wel op het tijdstip waarop een overeenkomst zowel door Gooise Netwerkborrel als door wederpartij is getekend. Alle overige overeenkomsten en later gemaakte aanvullende afspraken zijn voor Gooise Netwerkborrel pas bindend wanneer deze door haar schriftelijk worden bevestigd en wederpartij daartegen niet binnen 8 dagen schriftelijk bezwaar maakt.

4. Toepasselijk recht en forumkeuze
Op de overeenkomsten van Gooise Netwerkborrel is Nederlands recht van toepassing. Bij geschillen is de rechtbank in Almere of Amsterdam bevoegd daarvan kennis te nemen.

5. Contributie
Wederpartij die member of sponsor wordt zal voor het lidmaatschap of partnerschap van het netwerk Gooise Netwerkborrel jaarlijks contributie betalen. De contributie kan per 1 januari van elk jaar verhoogd worden met minimaal het CPI; alle huishoudens (2000=100), en indien Gooise Netwerkborrel dit tussentijds noodzakelijk acht.

6. Betaling
Indien de wederpartij, member, sponsor of introducee (verder wederpartij) niet, niet tijdig, niet deugdelijk, of slechts gedeeltelijk aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, is de wederpartij steeds onmiddellijk in verzuim, zonder dat daartoe enige nadere ingebrekestelling is vereist en zijn de verschuldigde bedragen terstond opeisbaar. In dat geval is de wederpartij aan Gooise Netwerkborrel de wettelijke handelsrente verschuldigd, alsmede alle kosten die Gooise Netwerkborrel moet maken om haar vordering te incasseren, waarbij de buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van €150,00, onverminderd het recht van Gooise Netwerkborrel om de volledige schade te vorderen. Bij betalingsachterstand, uitblijven van betaling, ingebrekestelling of wanneer de vordering uit handen is gegeven aan het incassobureau, is Gooise Netwerkborrel gerechtigd verdere deelname door de wederpartij aan activiteiten te ontzeggen en wederpartij als member of sponsor te royeren. Bij het niet verschijnen op een evenement waar een factuur voor is verstuurd aan wederpartij, kan Gooise Netwerkborrel de factuur achteraf opeisen op basis van “No-Show” voorwaarden.

7. Overmacht
Gooise Netwerkborrel heeft het recht de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, als zij door omstandigheden die bij of na het sluiten van de overeenkomst gebeuren of niet te verwachten waren en die buiten haar invloedssfeer liggen of verhinderd is haar verplichting na te komen. Hieronder vallen alle vormen van overmacht. Denk dan o.a. aan brand, ongeval op locatie, overstroming, aardbeving, staking, oorlog, virus, pandemie, gewijzigde overheidsmaatregelen of meer ICT-specifiek: “(algemene) storing in de telecommunicatie-infrastructuur, licentieweigering, stroomproblemen op locatie”. Bij (aantoonbare) overmacht zal er door GNB geen schadevergoeding worden betaald. De afgesloten member/contributie overeenkomsten worden voor de duur van de periode van overmacht aangehouden, facturatie zal na de periode van overmacht weer plaatsvinden.

8. Aansprakelijkheid
Gooise Netwerkborrel is slechts aansprakelijk voor schade die wederpartij lijdt die niet rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van een aan Gooise Netwerkborrel toe te rekenen tekortkoming. Voor vergoeding komt echter allereerst in aanmerking die schade waartegen Gooise Netwerkborrel verzekerd is en zulks met een maximum van een jaar contributie. Niet
voor vergoeding in aanmerking komt gederfde winst, stagnatieschade, gevolgschade en schade veroorzaakt bij of tijdens een Gooise netwerk bijeenkomst of door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen.

9. Opzegging
Contracten en overeenkomsten kunnen door beide partijen schriftelijk worden opgezegd tegen het einde van de contractperiode met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden, wat betekent dat voor een lidmaatschap voor members, sponsoren en partners 2 maanden voor het einde van de
schriftelijk overeengekomen eind datum opgezegd dient te worden. Bij gebreke van (tijdige) opzegging wordt de overeenkomst stilzwijgend verlengd. Telkens voor de duur van een jaar.

10. Verlengen contracten en overeenkomsten

Bedrijven die een overeenkomst met de GooiseNetwerkBorrel (verder GNB) aangaan vallen niet onder de Wet Van Dam en zijn gebonden aan de gewone regels uit de overeenkomst en algemene voorwaarden van de GNB. De Wet Van Dam geldt alleen en voor alle contracten met consumenten, behalve voor het lidmaatschap van verenigingen en voor verzekeringen. De term “consument” betekent “particuliere persoon” die niet beroeps- of bedrijfsmatig contracten sluit.

De Wet Van Dam (verwerkt in de artikelen 6:236 en 6:237 BW) bepaalt dat consumenten hun langlopende contracten (zoals contracten) op elk moment mogen opzeggen met een opzegtermijn van maximaal een maand.  Sluit u een zakelijk contract af met GNB dan zijn de algemene voorwaarden van GNB van toepassing. Daar staat de bepaling in over de eventuele (stilzwijgende) verlenging van het contract. Als ondernemer bent u gebonden aan deze algemene voorwaarden als deze aan u ter hand zijn gesteld of op de overeenkomst van toepassing zijn verklaard.

Helaas bestaan er veel onduidelijkheden over deze Wet. Ondernemers menen maar al te vaak ten onrechte dat contracten altijd met een maand opgezegd kunnen worden. Dit is niet juist. Wanneer je niet tijdig je contract bij de GNB opzegt dan loopt het contract voor de duur van een jaar door omdat het contract stilzwijgend is verlengd. Dit is toegestaan omdat het gaat om een zakelijk contract tussen twee ondernemers.

Overeenkomsten en contracten voor Membership hebben standaard een doorlooptijd van 1 jaar (tenzij anders aangegeven bij het afsluiten) en gaan direct in, bij aanvraag van het membership. Deze wordt vooraf gefactureerd per loopjaar per 1e van de maand van abonneren.

Een contract kan tegen het einde van de geldende contractperiode worden beëindigd. De opzegtermijn bedraagt minimaal twee maanden voor de eerder genoemde contracttermijn. Wordt het contract niet opgezegd, dan wordt deze stilzwijgend verlengd voor de geldende contractperiode.

De wetgeving voor het opzeggen van contracten maakt een onderscheid tussen consumenten en ondernemers. Consumenten mogen een contract, nadat de eerst afgesproken contracttermijn is voldaan, opzeggen met een opzegtermijn van 2 maanden. Deze wetgeving geldt niet wanneer u als ondernemer een overeenkomst sluit met een andere ondernemer (business-to-business, B2B). Dan gelden de algemene regels voor (koop)overeenkomsten uit boek 6 en boek 7 van het Burgerlijk Wetboek.  Deze zijn voor de GNB en u als ondernemer van toepassing.

11. Ontbinding

In geval van niet, niet tijdige of niet behoorlijke voldoen aan verplichtingen, welke voor wederpartij uit een met Gooise Netwerkborrel gesloten overeenkomst voortvloeien, is de wederpartij van rechtswege in gebreke, zonder dat daartoe een ingebrekestelling zal zijn vereist. Gooise Netwerkborrel is dan gerechtigd de tussen partijen bestaande overeenkomst
buitengerechtelijk te ontbinden, dan wel de uitvoering daarvan op te schorten alsmede van de wederpartij onmiddellijke betaling te eisen voor de reeds verrichte werkzaamheden en vergoeding van schade en kosten met een minimum van het in de overeenkomst overeengekomen bedrag. Tevens mag Gooise Netwerkborrel desbetreffende partij om die reden direct de toegang tot de netwerk bijeenkomsten ontzeggen en/of te royeren als member.

12. Onvoorzien

In gevallen waarin de algemene voorwaarden of de huisregels van de GNB niet voorzien of indien er een verschil van mening is over de uitleg of toepassing van een artikel beslist de directie van de GNB.