Disclaimer

Disclaimer
De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend.

www.gooisenetwerkborrel.nl handelend onder Ons Netwerk Nederland B.V. wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Informatie gebruiken
GNB/Ons Netwerk Nederland B.V. behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van GNB/Ons Netwerk Nederland B.V. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Wijzigingen
GNB/Ons Netwerk Nederland B.V. behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen.

Toepasselijk recht
Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle
geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan een bevoegde rechter in Nederland.