Disclaimer

Disclaimer
De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie.
Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend.
www.gooisenetwerkborrel.nl handelend onder Commesso B.V. wijst iedere
aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de
geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk
van de hand.
Informatie gebruiken
GNB/Commesso B.V. behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en
andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden
informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet
toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op
enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van GNB/Commesso B.V. U mag
informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen
persoonlijk gebruik.
Wijzigingen
GNB/Commesso B.V. behoudt zich het recht voor de op of via deze website
aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen
tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen.
Toepasselijk recht
Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle
geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting
worden voorgelegd aan een bevoegde rechter in Nederland.